Polityka prywatności

z dnia

Szanowni Państwo!

 

Poniżej, realizując obowiązek wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), przedstawiamy informację o zakresie i zasadach  przetwarzania Państwa danych. Nadto informujemy Państwa o naszej polityce cookies.

 

Dane administratora

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Unirol Parts Sp. z o. o. sp. k., ul. Głosiny 11B, 63-810 Borek Wielkopolski. Mogą się Państwo skontaktować z nami także telefonicznie lub mailowo, a pełne dane kontaktowe znajdą Państwo w zakładce kontakt.

 

Informacja dla kandydatów do pracy

 

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie Państwa zgody w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które Państwo aplikują, a nadto, jeśli wyrażą na to Państwo wyraźną, dobrowolna zgodę, na potrzeby innych, przyszłych rekrutacji.

 

Państwa dane będą przetwarzane przez naszych upoważnionych pracowników przez okres prowadzenia postępowania rekrutacyjnego, który potrwa nie dłużej niż przez 3 miesiące od dnia wyznaczonej końcowej daty do przesyłania zgłoszeń, zaś w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Państwa danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych – do czasu odwołania zgody lub ustania potrzeby prowadzenia rekrutacji.

 

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale konieczne dla udziału w procesie rekrutacji, zaś prawo do żądania podania przez Państwa poszczególnych danych, wynika z art 221 § 1 kodeksu pracy. Podkreślamy, że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych dla potrzeb przyszłych rekrutacji jest w pełni dobrowolne i nie wpływa na na ocenę Państwa aplikacji w tej rekrutacji, w ramach której Państwa CV zostało nam przesłane.

 

Informacja dla użytkowników naszego serwisu www

 

Jeśli korzystają Państwo z naszego serwisu internetowego Państwa dane, w oparciu o nasz uzasadniony interes a także Państwa zgodę, dotyczące adresu IP oraz informacji konfiguracyjnych plików cookies przetwarzane są w celach:

a) dostosowania ustawień strony  do Państwa preferencji,

b) zbierania i przetwarzania anonimowych danych statycznych,

c) dostosowania oferty naszego sklepu do Państwa zainteresowań i prezentowania przekazów reklamowych dostosowanych do preferencji użytkownika opartych wyłącznie o aktywność na naszej stronie.

 

Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi oraz usuwać te pliki. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na Państwa urządzeniu. Utworzenie konta oraz realizowanie transakcji w systemie sklepu nie jest uwarunkowane akceptacją cookies.

 

Nasza strona internetowa korzysta także z narzędzi Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics również używa pliki cookies w celu umożliwienia stronie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Google korzysta z tych informacji dla celów analitycznych i tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach, a także w celu świadczenia innych usług związanych z tym ruchem. Aby wzmocnić ochronę Państwa prywatności korzystamy z Google Analytics z rozszerzeniem „anonymizeIP()“, przez co adresy IP są skracane przed ich dalszym przetwarzaniem, co pozwala na wykluczenie przypisania adresu do osoby. W wyjątkowych sytuacjach, jeśli dane miałyby być przesyłane do USA, Google uczestniczy w Privacy Shield (Tarczy Prywatności) UE - USA. Użytkownik który nie wyraża zgody na działanie Google Analytics powinien zastosować odpowiednią blokadę plików cookies.

 

Mają Państwo także możliwość, na podstawie Państwa zgody, otrzymywania informacji dotyczących naszej działalności, przedstawianych w formie newslettera, wysyłanego na adres Państwa poczty elektronicznej. W związku z tym podanie Państwa adresu internetowego jest dobrowolne ale konieczne dla wysyłki newslettera. Mają Państwo możliwość w każdym momencie zrezygnować z subskrypcji newslettera.

 

Rejestrując konto w naszym systemie internetowym, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celu umożliwienia Państwu korzystania z platformy zakupowej - to jest prowadzenia indywidualnego konta użytkownika bez konieczności wielokrotnego wpisywania danych, przeglądania aktualnej oferty handlowej i dokonywania zakupów, a nadto korzystania z pozostałych funkcji platformy. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z platformy zakupowej.

 

Informacja dla naszych klientów i kontrahentów oraz ich pracowników / przedstawicieli

 

Kontaktując się z nami w celu nabycia towarów lub usług przekazują nam Państwo dane, które  wykorzystujemy, aby podjąć działania na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, na przykład w celu przesłania oferty na Państwa zapytanie. Podstawą tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane w tym celu i na tej podstawie przetwarzamy przez do czasu zakończenia korespondencji w danej sprawie. W przypadku zawarcia umowy przetwarzamy Państwa dane w celu wykonania umowy, w tym obsługi ewentualnej reklamacji. Podstawą tego przetwarzania jest także art. 6 ust. 1 lit. b RODO, zaś czas przetwarzania danych uwarunkowany jest zarówno terminem realizacji umowy, jak i okresem, w którym mogą być zgłaszane roszczenia, w szczególności na podstawie rękojmi lub gwarancji. Podanie przez Państwa danych jest niezbędne dla podjęcia czynności przed zawarciem umowy, jak i w celu jej wykonania. Nadto w przypadku  jeśli doszło do zawarcia umowy, przetwarzamy dane w celu prowadzenia dokumentacji i ewidencji podatkowej, co znajduje oparcie w ciążących na nas prawnych obowiązkach. Okres przetwarzania tych danych określony jest w przepisach prawa podatkowego i wynosi zasadniczo 5 lat od końca danego roku podatkowego.

 

Dane naszych pozostałych kontrahentów zwłaszcza dostawców towarów i usług przetwarzamy w celu wykonania umowy. Nadto na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO przetwarzamy dane w celu kontynuowania współpracy, to jest w celu składania zapytań ofertowych lub ofert współpracy. Dane wszystkich kontrahentów są przetwarzane także w w celach marketingowych, w szczególności w celu zapytań o możliwość przedstawienia aktualnej oferty lub aktualizowania naszych danych. Podstawą tego przetwarzania są również nasze prawnie uzasadnione interesy, oparte na możliwości inicjowania relacji handlowych. Dalsze przetwarzanie danych w celach marketingowych jest oparte na Państwa zgodzie, którą mogą Państwo w każdym momencie wycofać. Dane na potrzeby inicjowania relacji handlowych przetwarzane są do czasu ustania potrzeby, zaś dane przetwarzane na podstawie Państwa zgody przetwarzamy do czasu jej wycofania lub ustania potrzeby po naszej stronie.

 

Nadto, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO przetwarzamy dane w celu potwierdzenia wykonania umowy i obrony przed roszczeniami, względnie w celu dochodzenia roszczeń, gdzie podstawą jest nasz uzasadniony interes, wyrażający się w prawie do sądu. Okres przechowywania tych danych powiązany jest z odpowiednimi okresami przedawnienia roszczeń. Państwa dane, na tej samej podstawie, wykorzystujemy także dla sporządzania wewnętrznych raportów i analiz.

 

Podanie przez Państwa danych jest co do zasady dobrowolne, ale niezbędne dla zawarcia lub wykonania umowy, jednak w zakresie danych dla celów podatkowych lub niektórych danych przetwarzanych dla potrzeb wykonania umowy, na przykład stanowiących obowiązkowy element dokumentacji, podanie przez Państwa danych jest obowiązkiem prawnym, bez którego wykonanie umowy czy też wystawienie dokumentu podatkowego byłoby niemożliwe.

 

Informacja dla pozostałych osób

 

W stosunku do tych z Państwa, z którymi nie łączą nas umowy, ale z którymi spotykamy się przy okazji prowadzenia naszej działalności, przetwarzamy dane w oparciu nasz uzasadniony prawnie interes jakim jest albo ciążący na nas obowiązek wykonania umowy zawartej z osobą trzecią albo prawo do żądania wykonania umowy przez osobę trzecią, w tym zapewnienie możliwości udokumentowania tego wykonania. Państwa dane osobowe w tym zakresie przetwarzamy przez czas wykonywania umowy zawartej z osobą trzecią, a następnie, tam gdzie jest to potrzebne, przez czas powiązany z terminami przedawnienia roszczeń. Podanie przez Państwa danych jest co do zasady dobrowolne, ale niezbędne wykonania umowy przez nas lub osobę trzecią.

 

Co dodatkowo powinni Państwo wiedzieć, jeśli danych nie pozyskaliśmy od Państwa bezpośrednio?

 

W naszej działalności przetwarzamy niekiedy dane osobowe, których nie przekazali nam Państwo bezpośrednio. Najczęściej dzieje się to w sytuacji kiedy:

- poszukujemy nowych kontaktów biznesowych w celu zakupu towarów, nawiązania współpracy lub zapytania o możliwość przedstawienia oferty,

- w toku wykonywania przez nas umowy zamawiający lub inni wykonawcy przekazują nam Państwa dane w celu wykonania umowy, koordynowania prac, rozliczenia prac lub z innych podobnych przyczyn.

- nasi kontrahenci polecają nam Państwa usługi, zachęcając do zainicjowania kontaktów handlowych.

 

W takiej sytuacji przetwarzamy dane: identyfikacyjne, adresowe, kontaktowe, dotyczące świadczonych przez Państwa usług lub prowadzonej działalności.

 

Źródłem danych są odpowiednio albo Państwa publicznie prezentowane profile, wizytówki, strony internetowe, albo nasi kontrahenci, przekazujący nam Państwa dane.

 

Monitoring wizyjny

 

Informujemy także, iż na podstawie art. 222 kodeksu pracy i z powołaniem się na nasz uzasadniony interes wprowadziliśmy w odpowiednim trybie na terenie przedsiębiorstwa monitoring wizyjny w celu ochrony mienia. Nagrania z monitoringu przechowujemy przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu powyższy termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 

Kto może być odbiorcą Państwa danych?

 

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane pomiotom z którymi współpracujemy w zakresie obsługi księgowej, obsługi systemów komputerowych, elektronicznych i IT, dostawcom hostingu i oprogramowania, kancelariom prawnym i windykacyjnym, przewoźnikom, podwykonawcom, bankom, operatorom pocztowym, zakładom ubezpieczeniowym, firmom faktoringowym, firmom archiwizującym dane i zajmującym się ich niszczeniem oraz pozostałym usługodawcom wspierającym nas w działalności, jak również w przypadku zaistnienia podstawy prawnej, odpowiednim organom władzy publicznej.

 

Państwa prawa

 

Mają Państwo, na warunkach określonych w przepisach prawa i z określonymi tam ograniczeniami, prawo do:

- dostępu do treści swoich danych,

- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,

- przenoszenia danych,

- wniesienia sprzeciwu,

- cofnięcia zgody (jeżeli taka została udzielona) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność,

  przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem,

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu realizacji Państwa praw, mogą Państwo skontaktować się z nami poprzez wskazane wyżej kanały komunikacji.

 

Pozostałe informacje

 

Informujemy, że nie podejmujemy żadnych decyzji wywołujących skutki prawne lub inne istotne skutki, które opierałyby się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu Państwa danych.

 

 

 

  •  

Największy

magazyn w polsce

10000

produktów w ofercie

Specjalistyczna

stal i niezwykła dbałość o procesy produkcyjne

Nasz portal wykorzystuje informacje zapisane w plikach cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Przeglądarka internetowa umożliwia Ci zmianę ustawień dotyczących cookies. Szczegóły w zakładce "Polityka prywatności".