Regulamin sklepu

z dnia

Regulamin Sklepu Internetowego UNIROL PARTS

wersja 1.0. obowiązująca od dnia 04.07.2018

 

§ 1 oznaczenie przedsiębiorcy

 

Sklep internetowy pod adresem www.sklep-unirol.pl, zwany dalej SKLEPEM, jest prowadzony przez SPÓŁKĘ:

 

UNIROL PARTS Sp. z o.o. sp. k.

KRS 0000418110

NIP 696 187 61 91

REGON 302097069

ADRES

63-810 Borek Wielkopolski

ul. Głosiny 11b,

 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego pod numerem KRS 0000418110, NIP: 696 187 61 91, REGON 302097069, zwaną dalej UNIROL.

 

Sklep jest przeznaczony dla rolników i przedsiębiorców działających w branży rolniczej.

 

§ 2 rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 

1. W ramach działania SKLEPU Klient może:

1.1. dokonywać zakupów towarów znajdujących się w ofercie handlowej SPÓŁKI umieszczonych w SKLEPIE,

1.2. składać zapytania ofertowe co do możliwości nabycia od SPÓŁKI towarów, które nie znajdują się aktualnie w jej ofercie handlowej umieszczonej w SKLEPIE, w tym towarów o indywidualnych cechach dobieranych na życzenie KLIENTA.

1.3. otrzymywać, za swoją zgodą, na swój adres mailowy lub nr sms-owy, informacje handlowe dotyczące oferty i usług SPÓŁKI i jej partnerów handlowych,

1.4. korzystać z funkcji organizacyjnych SKLEPU, w tym przykładowo przeglądać historię zakupów i rozliczeń.

2. Klient zobowiązany jest do korzystania ze SKLEPU w sposób zgodny z przepisami prawa. W szczególności zakazane jest dostarczanie przez Klienta za pośrednictwem sklepu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 3 wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym,

którym posługuje się usługodawca,

 

1. Do korzystania ze SKLEPU, w tym do dokonywania zakupu towarów, niezbędne jest:

a) użycie przez Klienta komputera lub innego urządzenia z dostępem do Internetu z zainstalowaną przeglądarką internetową;

b) posiadanie przez Klienta konta poczty elektronicznej,

c) dokonanie rejestracji Klienta w systemie SKLEPU.

2. Do korzystania z niektórych dodatkowych funkcji SKLEPU konieczne jest posiadanie przez Klienta urządzenia odbierającego wiadomości SMS.

3. Do korzystania ze SKLEPU, zwłaszcza do dokonywania zakupów przydatne, choć niekonieczne, jest posiadanie przez Klienta rachunku bankowego, do którego Klient ma dostęp poprzez sieć Internet.

4. Przeglądanie aktualnej oferty handlowej SKLEPU nie wymaga podania adresu poczty elektronicznej, ani dokonania rejestracji.

 

§ 4 Rejestracja
 

1. W celu zawierania umów drogą elektroniczną, jak również w celu uzyskania dostępu do panelu Klienta i korzystania z jego funkcji, konieczne jest dokonanie przez Klienta rejestracji w systemie SKLEPU.

2. W celu rejestracji w SKLEPIE konieczne jest wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego i zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w procesie rejestracji.

3. Niezbędne dla dokonania rejestracji, zawierania umów i ich realizacji, w szczególności z uwagi na konieczność sporządzenia dokumentacji księgowej, wydania towaru w drodze przesyłki oraz w niektórych wypadkach wystawienia innej dokumentacji wymaganej prawem, jest podanie przez Klienta następujących danych:

a) nazwisko i imię / firma / nazwa Klienta

b) adres zameldowania na pobyt stały / adres siedziby Klienta

c) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt b),

d) adres poczty elektronicznej Klienta

e) w przypadku Klientów innych niż konsumenci – nr NIP i REGON

 f) numer PESEL Klienta

 

Dokonując rejestracji rolnik składa oświadczenie, że jest rolnikiem (podatnikiem podatku rolnego)

 

4. Po dokonaniu rejestracji logowanie w systemie SKLEPU odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym. W przypadku zmiany danych, o których mowa wyżej, Klient powinien dokonać aktualizacji swoich danych w systemie SKLEPU.

 

5. Klient ma prawo do rezygnacji z korzystania ze SKLEPU. W celu usunięcia konta KLIENT powinien złożyć stosowne polecenie:

a) pocztą elektroniczną wysłaną z aktualnego adresu mailowego podanego w panelu Klienta, a następnie potwierdzić decyzję o usunięciu konta w odpowiedzi na mail weryfikacyjny,

b) pisemnie na adres SPÓŁKI.

 

§ 5 Warunki zawierania  umów drogą elektroniczną.
 

1. Aktualna oferta handlowa SKLEPU obejmuje towary prezentowane w SKLEPIE, których status określony jest jako towar dostępny, w ilości nie większej niż ujawniony stan magazynowy.

2. Klient jest uprawniony do złożenia SPÓŁCE zapytania ofertowego dotyczącego towaru znajdującego się poza aktualną ofertą handlową SPÓŁKI, w tym towaru o określonych cechach indywidualnych dobranych do potrzeb Klienta. W przypadku możliwości zaoferowania Klientowi takiego towaru SPÓŁKA prześle Klientowi ofertę z określeniem możliwego sposobu zawarcia umowy.

3. Klient dokonuje zakupu towaru z aktualnej oferty handlowej SKLEPU po zalogowaniu się do systemu SKLEPU, wybierając do wirtualnego koszyka rodzaje i ilości towarów. Po zakończeniu zakupów Klient będzie zobowiązany do dokonania wyboru sposobu dostawy towaru, uzyskując informację o całkowitym koszcie dostawy wynikającym z dokonanego wyboru oraz o całkowitej łącznej cenie zamówienia. Po zapoznaniu się z podsumowaniem zamówienia i całkowitą łączną ceną zamówienia Klient potwierdza całość zamówienia, co prowadzi do zawarcia umowy.

4. Klient nie jest zobowiązany do dokonania zapłaty przed otrzymaniem towaru i w przypadku, jeżeli nie chce dokonać przedpłaty, może wybrać następujące sposoby dostawy:

- przesyłka kurierska / pocztowa za pobraniem;

- odbiór osobisty w siedzibie SPÓŁKI z równoczesną zapłatą ceny.

5. W wypadku wyboru przez Klienta dostawy przesyłką kurierską / pocztową za pobraniem SPÓŁKA wydaje Klientowi towar przesyłką pocztową lub kurierską, przesyłaną na adres wskazany w panelu Klienta jako adres do korespondencji, chyba że w zamówieniu Klient poda inny adres wysyłki. SPÓŁKA nadaje przesyłkę w terminie do 3 dni roboczych (to jest dni od poniedziałku do piątku, bez dni ustawowo wolnych od pracy), chyba że w ofercie dotyczącej danego towaru, prezentowanej w SKLEPIE wskazany jest inny termin nadania przesyłki. W przypadku jeżeli Klient obejmie jednym zamówieniem towary o różnym terminie dostawy, najdłuższy termin dostawy jest wiążący dla całości zamówienia.

6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego w siedzibie SPÓŁKI z równoczesną zapłatą ceny, w terminie do 3 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania przez SPÓŁKĘ zamówienia, chyba że w ofercie dotyczącej danego towaru, prezentowanej w SKLEPIE wskazany jest inny termin nadania przesyłki, Klient otrzyma  na podany adres poczty elektronicznej informację o skompletowaniu zamówienia oraz dniach i godzinach pracy SPÓŁKI, w których możliwe jest dokonanie odbioru za jednoczesną zapłatą ceny. W przypadku jeżeli Klient obejmie jednym zamówieniem towary o różnym terminie dostawy, najdłuższy termin dostawy jest wiążący dla terminu wysłania Klientowi zawiadomienia o skompletowaniu zamówienia.

7. Klient, który wyraża zgodę na dokonanie przedpłaty może dokonać zapłaty przelewem bankowym na rachunek SPÓŁKI dokonywanym przez Klienta bezpośrednio lub za pośrednictwem centrum rozliczeniowego współpracującego ze SPÓŁKĄ, zgodnie z regulaminem danego centrum. W tytule przelewu Klient powinien wskazać numer transakcji, celem umożliwienia SPÓŁCE odpowiedniego zaliczenia wpłaty. W wypadku wyboru przez Klienta zapłaty poprzez przedpłatę SPÓŁKA wydaje Klientowi towar przesyłką pocztową lub kurierską, przesyłaną na adres wskazany w panelu Klienta jako adres do korespondencji, chyba że w zamówieniu Klient poda inny adres wysyłki. SPÓŁKA nadaje przesyłkę w terminie do 3 dni roboczych od dna otrzymania zapłaty całości łącznej ceny. W przypadku jeżeli Klient obejmie jednym zamówieniem towary o różnym terminie dostawy, najdłuższy termin dostawy jest wiążący dla całości zamówienia.

 

§ 6 Warunki rozwiązywania umów zawartych drogą elektroniczną.

 

1. Klient, jeśli zawarł umowę jako konsument, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie dziesięciu dni. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie winno być wysłane na adres SPÓŁKI lub poprzez pocztę elektroniczną na adres email unirolparts@grupaunirol.pl

 

2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. W konsekwencji Klient powinien niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni, dokonać zwrotu towaru, na adres SPÓŁKI. Zwrot uiszczonej łącznej ceny nastąpi na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu, zaś w braku wskazania rachunku, na rachunek z którego dokonano zapłaty, jeżeli Klient wybrał formę przedpłaty. W braku wskazania rachunku w oświadczeniu i w braku rachunku zwrotnego SPÓŁKA niezwłocznie zwróci się do Klienta o podanie danych umożliwiających jej dokonanie zwrotu łącznej ceny.

 

3. Klient jeśli zawarł umowę jako konsument, może na zasadach określonych powyżej odstąpić od części umowy, jeżeli jednym zamówieniem objął kilka towarów. W takim wypadku obowiązek zwrotu towaru i ceny za ten towar dotyczą tej części zamówienia, z której Klient zrezygnował.

 

4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi - konsumentowi w wypadkach:

1) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

2) w innych wypadkach, jeżeli przewidują to przepisy prawa.

 

§ 7 Postępowanie reklamacyjne.
 

1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane w formie pisemnej na adres SPÓŁKI lub mailem na adres mailowy SPÓŁKI.

2. W przypadku jeżeli sprzedaż następuje osobie fizycznej, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, zasady postępowania reklamacyjnego określa w szczególności ustawa z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

3. Informujemy, że każdy Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu została udostępniona unijna platforma internetowa ODR, dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR stanowi interaktywna i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

§ 8 Polityka cookies (ciasteczek)

 

1. SPÓŁKA może korzystać w ramach strony internetowej SKLEPU z cookies w następujących celach: 

a) dostosowania ustawień SKLEPU do preferencji Klienta,

b) zbierania i przetwarzania anonimowych danych statycznych

c) dostosowania oferty SKLEPU do zainteresowań Klienta świadczenia usług reklamowych – prezentowania przekazów reklamowych dostosowanych do preferencji Użytkownika; 

2. Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi oraz usuwać te pliki. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Utworzenie konta oraz realizowanie transakcji w systemie SKLEPU nie jest uwarunkowane akceptacją cookies.

 

§ 9 Prawa autorskie
 

1. Wszelkie materiały mające charakter utworów autorskich umieszczone przez SPÓŁKĘ w SKLEPIE chronione są prawami autorskimi w najszerszym zakresie, jaki wynika z przepisów prawa.

2. W przypadku jeżeli w ramach SKLEPU zostanie udostępniona funkcja publicznych komentarzy Klientów, Klient poprzez umieszczenie komentarza udziela SPÓŁCE nieodpłatnej licencji do jego powielania, utrwalania i prezentowania na stronach SKLEPU. SPÓŁKA może także usunąć komentarza, w szczególności jeżeli zawiera treści sprzeczne z prawem i dobrymi obyczajami.

 

§ 10 Dane osobowe

 

1. Informacje o danych osobowych znajdą Państwo w zakładce POLITYKA PRYWATNOŚCI.

 

§ 11 Ochrona bezpieczeństwa transakcji

 

Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w SKLEPIE. W każdym czasie Klient może dokonać zmiany hasła poprzez panel Klienta.

 

Największy

magazyn w polsce

10000

produktów w ofercie

Specjalistyczna

stal i niezwykła dbałość o procesy produkcyjne

Nasz portal wykorzystuje informacje zapisane w plikach cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Przeglądarka internetowa umożliwia Ci zmianę ustawień dotyczących cookies. Szczegóły w zakładce "Polityka prywatności".